Home Archive 2015 ISSUE № 1/2015 ПОСЛЕДВАЩОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПО ДЕЛОТО ЗАКОН В СМИСЪЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ ВЪЗПРИЕТИЯ ВЪВ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ...

ПОСЛЕДВАЩОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ПРИЛОЖИМ ПО ДЕЛОТО ЗАКОН В СМИСЪЛ, РАЗЛИЧЕН ОТ ВЪЗПРИЕТИЯ ВЪВ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ...

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

В статията се обсъжда въпрос, поставен в Тълкувателно дело № 7/2014 г. по описа на ОСГТК на ВКС. Аргументира се изводът, че последващото тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия във влязло в сила съдебно решение, не е основание за неговата отмяна. Последователно са изложени аргументи, че тълкувателното решение не се покрива от хипотезата на нито едно от лимитативно посочените в чл. 303 ГПК основания за отмяна.

Споделя се утвърденото в правната ни теория разбиране за характера на тълкувателната дейност, като свързана с правоприлагането, а не с нормотворчеството и се обосновава изводът, че последващото задължително тълкуване не може да бъде основание за пререшаване на правния спор чрез предявяването на нов иск.

Не на последно място, отрицателният извод на поставения въпрос е резултат от анализа на действащата правна уредба по ГПК (вкл. и на формираната вече задължителна тълкувателна практика) относно новата роля и функции на ВКС при осъществяване на касационната фаза от исковото производство.

 

Keywords

задължително тълкуване, основания за отмяна на съдебно решение

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map