Home Archive 2016 ISSUE № 4/2016 ПРИНЦИПЪТ ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И НЕГОВОТО ЗАОБИКАЛЯНЕ В ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

ПРИНЦИПЪТ ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА И НЕГОВОТО ЗАОБИКАЛЯНЕ В ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Български English

Author

Ivan Georgiev

 

Annotation

Поводите за написването на настоящата статия са три.

На първо място, в теорията се застъпи виждането, че съдия или съдебен състав, който участва в разглеждането и решаването на дело в нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, не отговаря на изискванията за „съд, създаден в съответствие със закона“ по смисъла на чл. 6, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

На второ място, наскоро беше постановен конкретен съдебен акт, в който се приема, че заобикалянето на принципа за случайното разпределение на делата, посредством използването на различни процесуални способи, не представлява неправомерно поведение на страните.

На трето място, беше постановено решение на Европейския съд по правата на човека, в което се прие, че когато въпреки наличието на изискване за случайно разпределение, делото е било преразпределено на друг съд, това е равносилно на нарушение на изискването за независим и безпристрастен съд (Решение на ЕСПЧ по делото Miracle Europe KFT v. Hungary от 12.01.2016 г.).

Тъй като въпросите са актуални, а изводите – практически важни, авторът продължава разглеждането на проблема в дискусионен порядък.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map