Home Archive 2016 ISSUE № 7/2016 НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ФИНАНСОВАТА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ФИНАНСОВАТА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Български English

Author

Prof. Polya Goleva, PhD

 

Annotation

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация  на пострадали от престъпления (ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г.) се извърши промяна, насочена към усъвършенстване на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, която промяна в голяма степен е наложена от необходимостта да се имплементират препоръките на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

Според мотивите на закона конкретните му цели са свързани с подобряване информираността на пострадалите за правата им по този закон, с осигуряването на безплатен достъп за всички пострадали от престъпления от общ характер до организации, оказващи безплатна психологическа консултация и практическа помощ, с разширяване кръга на тежките умишлени престъпления, за които е предвидена финансова компенсация от държавата, с подобряване ефективността на схемата за финансова компенсация, по-конкретно в случаите, когато тя се предоставя за издръжка на лица, ненавършили пълнолетие, както и с регламентиране на взаимодействието на държавата с неправителствените организации, оказващи безплатна психологическа консултация и практическа помощ на пострадалите от престъпления.

В настоящето изложение авторът се спира на една от многобройните мерки за подпомагане на пострадали от престъпление – на финансовата компенсация и на новите моменти, които въвежда законът в усъвършенствуването на правния й режим.

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map