Home Archive 2017 ISSUE № 11/2017 ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК

ПРОМЕНИТЕ В ОСНОВАНИЯТА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЧЛ. 280, АЛ. 1 ГПК

Български English

Author

Prof. Anelia Mingova, PhD

 

Annotation

Предмет на статията са приетите със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) промени в основанията за допускане на касационното обжалване, регламентирани в чл. 280, ал. 1 ГПК: изменението в съдържанието на т. 1 и включването на ново основание за достъп до касация на мястото на основанието по досегашната т. 2 на разпоредбата.

Анализът и достигнатите изводи за съдържанието и приложното поле на всяко от регламентираните основания за достъп до касация, както и на съотношението помежду им, са разгледани във връзка с приемането на нова ал. 3 на чл. 290, както и с отмяната на чл. 291 ГПК.

 

 

Locked PDF

About us Current issue Previous issues Conditions of publication Subscription Books to review Newscast Contact Site map